МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ

Анализ работы школы за 2019-2020 уч.год
2017-18-окуу жылынын жылд...а салыштыруу анализи.docx
2 чейрек анализ жана отчет тексттик.docx

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин 2017-2018-окуу жылындагы I жарым жылдыгы боюнча аткарылган иштердин отчет анализи.

2017-2018 окуу жылында таррификациядан 80 мугалим отту. 61 мугалим жогорку билимдуу, 11 мугалим атайын орто билимдуу. Мектеп боюнча 45класс комплект ачылды.Сабактардын расписаниеси сапаттуу тузулду.Окуу жылынын башында окуучулардын саны 1276 алардын ичинен 660 эркек бала жана 616 кыз бала менен окуу жылы башталып ,экинчи чейректин аягында окуучунун саны 1176 анын ичинен 578 кыз, 590 эркек баланы тузду. 1 жарым жылдыкта мектептин онуктуруу планы боюнча каралган маселелердин бардыгы аткарылды.

1-сентябрь - «Билим куну». Баардык окуучулар майрамдык маанай менен мектепти коздой бет алышты. Салтанаттуу линейка саат 09.00.башталды. Ага 45 класс комплект катышты. Майрамдык куттуктоо созун мектеп директору: С.А.Матанова баштап берди.

Каалоо-тилектери менен линейканы кыргыз жана орус тилинде толугу менен откөрүлдү. Класска кирген сон «Менин мекеним-Кыргызстан!» темасында ачык сабактар откорулду.

Жаны окуу жылында бардык мугалимдер окуу пландары менен таанышып, усулдук бирикмелерде талкуулап, пландарын бекитишти. Окуу кенешмелерде кружоктун пландары УБдин иш багыттары ачык сабактар такталды жана бекитилди. Жаш мугалимдер тобу тузулду. Насаатчылык иштеринин пландары тузулду жана бекитилди. Предметтик жумалыктар каралды жана отуу убактары такталды. Окуучу менен мугалимдердин ортосунда билим беруучулуктун иш багыттары иштелип, билим беруунун ар кыл жагдайы усулдук ыкмалары менен сабакта колдоно билуусу белгиленди.

Ар кыл темада усулдук бирикмелердин кенешмесинде каралып, жаш адиске жакындан жардам беруу жана пландуу иштердин аткарылышына комок корсотулду. Баардык мугалимдер “Мамлекеттик тил” кунуно активдуу катышып, дубал газеталар чыгарылып, ар бир класста конференция, класстык сааттар отулду.

Сентябрь айында базистик окуу планга ылайык, класс комплектке жараша, мугалимдердин сааттары болуштурулуп тарификация тузулду. Октябрь айына томондогудой иш чаралар коюлган. 11-класстарды ОРТга даярдык тесттери, 2-11 класстардын кыргыз тили боюнча срез алуу, 1-4 класстардан окуу техникасын, окуп тушунуусун текшеруу, 5-11-класстардагы орус тилинин берилиши срез алуу, 11-класстарды ОРТга даярдоо, жондомдуу жана начар окуган окуучулар менен иштоо абалы.

Окуучулардын окуу жондомуно жараша тузулгон жылдык иш план боюнча кошумча сабактардын отулушун козомолдоо максатында ар бир мугалим оз предметтери боюнча жондомдуу жана сабакты начар оздоштургон окуучуларды аныктап чыгышты. Ал окуучулар учун жылдык пландар тузулду. О.э октябрь айынын 19нан 24но чейин 5-11 класстар арасында орус тили сабагынын берилишин жана жалпы билим сапатын аныктоо максатында срез алынды.

Жыйынтыгында 7бкласс-30%, 8а класс-21,02%, 7в класс-33,1%, 7г класс-40%, 8в класс-28%, 9г класс-20%.

ОРТга даярдоо учун 10-11-класстардан диагностикалык тест алынып 10б класс-36%, 10а-37,2%, 11б класс52%ды тузду.

1-4 класстардын окуу техникасын жана тушунуусун мектептин метод завучу Пивоварова Е А текшерип чыкты. Жыйынтыгында: 1г класс-31,2%, 2в класс-49,5%, 3гкласс-52%, 4г класс-47,6% тузду.

2-11-класстардан кыргыз тили боюнча срез алынды. Жыйынтыгында: 5вкласс-55%, 7гкласс-45%, 9акласс-66,6%, 10б класс-60%, 11б класс-21% ды тузду.

В октябре проводились срезы знаний по русскому и кыргызскому языку в 2-11 классах. По результатам проверки выявились следующие результаты:

В 4б классе качество знаний составило 65,5%, но не все дети усвоили тему «Правописание имен прилагательных». В 4а классе качество знаний составило 66% дети писали творческую работу и словарный диктант по теме «Склонение имен прилагательных». В 3б классе качество знаний по русскому языку составило 62,9%. Из-за того что не все дети умеют хорошо читать, допускаются пропуски букв при письме, путанье парных согласных, написание жи-ши. Во 2а классе все учащиеся знают буквы, умеют делить слова на слоги и производить перенос слов. В 3в некоторые учащиеся испытывают затруднения при переносе слов. Качество знаний составляет 46,1%. В 3г учащиеся не могут правильно оформить предложения, допускают ошибки при использовании мягкого знака, качество знаний составляет 37,4%. В 4г классе качество знаний 45%. Во 2б классе не все дети српавляются заданными работами. В 6в классе дети стараются, правила усвоили почти все. Качество знаний 50%. В 6г классе качество знаний составило 18% - класс слабый, дети допускают много ошибок. В 9б класс качество знаний 39%, дети слабые, учитель организовывает дополнительные занятия. 9 в 26% посещаемость плохая, не все дети справляются с программным минимумом. В 10б качество знаний 57%.

Ноябрь айына томондогудой иш пландар коюлган. Окуучулардын келип кетуусу, алфавит китеби, окуучулардын оздук делолору менен иш алып баруу, 2-11 класстарда орус тили, кыргыз тили, математика сабактары боюнча дептерлеринин абалы, мектептин документтериин козомолдоо, окуучулар менен интеллектуалдык марафонду откоруу, НЦТ формасындагы диагностикалык тестирлоо 9-10-11-класстардан тест алуу, окуучулардын мектептин китепканасында болушун козомолдоо.

Окуучулардын келип кетуусу.алфавиттик китеби жана окуучулардын оздук делолору окуу жылынын башында окуу завучу жана класс жетекчилер бирдикте иретке келип такталган, буйруктары оз убагында чыгарылып турду. Окуучулардын оздук делолорун текшеруудо бирин-экин кемчиликтер байкалып класс жетекчилерге билдирилди. Ал кемчиликтер класс жетекчилер тарабынан жоюлуп бардык оздук делолор иреттелип, такталып, толукталды.

Дептерлер нормага жооп береби жана канчалык денгээлде жооп берет деген максатта ноябрь айынын 9нан 14но чейин орус тили, кыргыз тили, математика дептерлеринин абалы текшерилди. Текшеруудо тажрыйбалуу мугалимдер сабак берген окуучулар менен жаш мугалимдер сабак берген окуучулардын дептерлерин алдырып келип, салыштырмалуу текшеруу журду. Жыйынтыгында жаш мугалимдер сабак берген окуучулардын дептерлерине орто деген баа берилип, тажрыйбалуу мугалимдер тарбынан дептерлерди текшеруу боюнча ойлор, сунуштар айтылды.

Математика сабагы боюнча дептерлеринин абалы секция жетекчиси Карыпова Ш менен бирдикте 5-класстан 11-класска чейин райондук август кенешмесинде математика секциясында кабыл алынгандай №1,2, тест, текшеруу иш дептерлери бардык мугалимдерде талапка жооп берерлик денгээлде. Орус тили секциясынын жетекчиси Белоусова С.Д менен бирдикте дептерлердин абалдары текшерилип талапка жооп берери аныкталды.

Андан сырткары ноябрь айынын 9нан 14но чейин мектеп мугалимдеринин документтери текшерилди. Тажрыйбалуу мугалимдердин документтери жакшы денгээлде. Айрым жаш мугалимдерге эскертуулор берилди. Кайрадан толуктап текшертуу мооноту белгиленди.

Ноябрь айынын 19нан 23но чейин интеллектуалдык марафон откорулду. Жыйынтыгында ар бир класстан бардык предметтер боюнча I, II, III орундар аныкталды.

Ошондой эле 9-10-11-класстардан НЦТ формасындагы диагностикалык тесттер да алынууда. Бул жолу кыргыз тили сабагы боюнча даярдоо жургузулду. 9-10-11-класстарда экзамен берилуучу сабактардан ОРТ формасында диагностикалык тест алынды Жыйынтыгында: 9а-39%, 10а-47%, 11а-33%ды тузду. Окуучулар ОРТ формасындагы тесттин бардык бланкаларын толтуруу жолдорун уйронуп жатышат.

Китепканачы Караульных О.Н: сентябрь айынан ноябрь айына чейин 110 жаны карточкалар ачылганын айтты. Китепканага кобунчо башталгыч класстан окуучулары келишет. Уйго берилуучу китептер эски жана кызыксыз болгондуктан окуу залына отуруп окушат. «Ай-Данек» журналынан доклад, реферат жазышат. Жогорку класстын окуучулары кобунчо «Сорос» фондусунан чыгарылган китептерди колдонуп олимпиада, тест, экзамендерге даярданышат. Негизинен программадагы материалдар боюнча окуу китептерди колдонушат. Башталгыч класстардын мугалимдери «Келгиле окуйбуз» долбоору боюнча китептерди алышып, ата-энелерди дагы кызыктырып жатышат. Мисалы, Айбашева Г китепканада «Келгиле окуйбуз» откорду. Китепканага жумасына 20дан 60ка чейин окуучу кирет.

Декабрь айында 9-10-11-класстарда НЦТ формасындагы тестирлоо, ОРТ формасындагы диагностикалык тест алуу, чет тилдер предмети боюнча №1,2,3,4 дептерлеринин абалын текшеруу, негизги сабактардан билим сапатты аныктоо боюнча срездерди алуу каралды. 9-10-11-класстарында география, тарых, англис тили сабактары боюнча Улуттук тестирлоо борборунун тесттери боюнча тестке даярдалды. 9-10-11-класстарда ОРТ формасындагы диагностикалык тест математика сабагынан алынды. Жыйынтыгында: 9б-32%,10а-27%, 11б-48%ды тузду. Англис тили секциясында эмгектенген мугалимдердин чет тили предмети боюнча дептерлеринин абалы секция жетекчиси Рашева Н менен бирдикте текшерилди. Август кенешмесинде англис тили боюнча №1.2, тест жана создук дептерлери болуусу керек. Секциянын бардык мугалимдеринде дептерлердин абалдары нормага ылайык келет.

I-жарым жылда класстык журналдарды текшеруудо, окуу пландарынын аткарылышы, окуучунун билиминин бааланышы, баалардын норматив менен коюлушу жана талапка жооп бериши,таза,так жана даана жазылышы,журналдардын сакталышы анализделип каралды.

Бардык класстык журналдар окуу жылынын башында толтурулуп окуу болуму тарабынан текшерилип, бекитилген. Нормага жооп берет.Класстык журналдар класс жетекчилер тарабынан предмет боюнча болуштурулуп, окуучулардын тизмелери такталып толтурулган.

Айрыкча класс жетекчилердин так жана оз убагында толтурулушу менен сапаттуу жазылышы томонку класс жетекчилер 2бкласс-Протопопова Е.В,4а класс-Скабелкина Ю.В,4б класс-Буханцова Н.Н,1а класс-Натарова Г.Н 2гкласс-Айбашева Ч,4г класс-Омуралиева Г,7б класс-Зуброва Т.И,7в класс-Чолпонбаева Ч,8в класс-Сагынбаева Г,9а класс-Тарасенко М.Д эскертуу жок, оз убагында толтурулуп, таза жазылган. Предмет боюнча.сабак берген мугалимдер журналдарды толтурууга томонкудой.Эскертуулор катталды жана аныкталды. Бааны аз коюлушу-физика-Удовенко Д.А, ,10в класс,9в класс-Можиева К, Карыпова Ш 8вкласс,математика 7в класс,труд (балдар) жана черчения-Удовенко А.А,НВП_Курманалиев Т.-8а класс аныкталды.

Тесттик иштердин,11а 29.10,30.10 химиядан,9а класс кыргыз тили 16.10 тестик иштин баасынын жоктугу,4б класс-кыргыз тили 29.09.англис тили (II)26.30,2.11 баасын койбой туруп чейрек чыгарышкан.

Ал эми бааны так даана жазууда ондолуп, булганын, очурулуп жазылган боюнча томонкулор аныкталды. 2д класс Чокоева Б келип кеткен окуучулар жонундо буйруктары жок.3е классында англис тили мугалими Турдакунова Н-журналдын толтурулушунда каталарын коп ондогон.2е классы Эсеналиева К.К ТТКН сабагынан 15-19.12.2017ж сабактардын темалары толтурулган эмес, 5в классы Солтоноева А-окуучулардын кыймылы жонундо маалыматы жок. Ал эми журналды толтурууда так таза, оз убагында норма менен жазып толтурган Тарасенко М.Д, Протопопова Е.В, Скабелкина Ю.В, Зуброва Т.И, Пистер Л.И, Натарова Г.Н, Шелякина В.И, Иманбекова А, Карыпова А, Айтиева Б, Чолпонбаева Ч, Айбашева Ч, Омуралиева Г, Чокоева Б, Недбаева Т.В, Караульных И.М, Горборукова Т.В деп табылды.

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин химия, биология,физика,информатика усулдук бирикмесинин мугалимдеринин 1-жарым жылдык иштеген иштеринин отчету.

1. 2-чейрек жыйынтыгы боюнча билим сапаты болжолдуу 30%.

2. Календардык план 2-жарым жылдыктагылар каралып, текшерилди.

3. Ачык сабактарды откоруу жумалыгы декабрь айында откозулду. Мугалимдер иннфвациялык метод колдонушту. Бегалив М уйи шартына байланыштуу откон жок.

4. Жондомдуу жана сабакты оздоштуруусу начар окуучулар менен иштоо иштери жургузулуудо.

5. Олимпиада I тур ишине даярдоо жана откозуу иштери жургузулду. Физика, биология,химия предметинен 1 тур олимпиадада женуучулорун кайрадан даярдоо иштери уланылууда.

6. Кабинеттер иреттелип, терезелер жылууланып, олтургучтар жылуулуанды.

7. №1,2,3 тест, текшеруу иш, лабораториялык иштер уюшулган жана урунулууда.

8. Мугалимдерде оз ара сабактарга катышуу дептерлери уюшулган жана баарында бар.

9.Усулдук бирикме мугалимдеринин прортфолиосу уюшулган.

10. Метод бирикме мугалимдеринин документтери текшерилип, кемчиликтери ондолду.

11. Аккредитациялоо боюнча усулдук бирикме мугалимдерине тушунук берилди жана усулдук бирикменин портфолиосу уюшулууда.

12. Ондуруштук план мамлекеттик стандарттын негизинде тузулду, компетенттуулук боюнча жазылды.

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин тарых-география усулдук бирикмесинин мугалимдеринин 1-жарым жылдык иштеген иштеринин отчету.

1. 2-чейрек жыйынтыгы боюнча билим сапаты болжолдуу 31% тузду.

2. Календардык план 2-жарым жылдыктагылар каралып, текшерилди.

3. Ачык сабактарды откоруу жумалыгы январь айында жумалык болот.

4. Жондомдуу жана сабакты оздоштуруусу начар окуучулар менен иштоо иштери жургузулуудо, аларга да анализ жазып откорушту мугалимдер.

5. Олимпиада I тур ишине даярдоо жана откозуу иштери жургузулду. География предметинен 1 турунун олимпиадада женуучулорун кайрадан даярдоо иштери уланууда.

6. Кабинеттер иреттелип, терезелер жылууланып, олтургучтар жылуулуанды.

7 Мугалимдерде оз ара сабактарга катышуу дептерлери уюшулган жана баарында бар.

8. Усулдук бирикме мугалимдеринин прортфолиосу уюшулган.

9. Метод бирикме мугалимдеринин документтери текшерилип, кемчиликтери ондолду.

10. Аккредитациялоо боюнча усулдук бирикме мугалимдерине тушунук берилди жана усулдук бирикменин портфолиосу уюшулууда.

11. Ондуруштук план мамлекеттик стандарттын негизинде тузулду, компетенттуулук боюнча жазылды.

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин дене тарбия, корком онор, музыка, эмгекке уйротуу,НВП усулдук бирикмесинин мугалимдеринин 1-жарым жылдык иштеген иштеринин отчету.

1. 2-чейрек жыйынтыгы боюнча билим сапаты болжолдуу 30%. Болду.

2. Календардык план 2-жарым жылдыктагылар каралып, текшерилди.

3. 1-декабрь-СПИДке каршы курошуу кунуно карата «Биз сергек жашоо учун!» деген ураан менен 5-класстар арасында таймаш болуп отту. Дене тарбия мугалими Курманалиев Т.Ж откорду.

4. Дене тарбия, корком онор, эмгекке уйротуу, музыка сабактарынын ийримдери отулуп турат.

4. Жондомдуу жана сабакты оздоштуруусу начар окуучулар менен иштоо иштери жургузулуудо. Ал иштер боюнча мугалимдер анализ отчетун жазып откорушот.

5. Кабинеттер иреттелип, терезелер жылууланып, олтургучтар жылууланды.

6.Оз ара сабактарга катышуу дептерлери ар бир мугалимде бар.

9.Усулдук бирикме мугалимдеринин прортфолиосу уюшулган.

10. Метод бирикме мугалимдеринин документтери текшерилип, кемчиликтери ондолду.

11. Аккредитациялоо боюнча усулдук бирикме мугалимдерине тушунук берилди жана усулдук бирикменин портфолиосу уюшулууда.

12. Ондуруштук план мамлекеттик стандарттын негизинде тузулду, компетенттуулук боюнча жазылды.

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин 2017-2018-окуу жылында

I жарым жылдыкта аткарган иштери тууралуу маалымат.

1 чейректе усулдук бирикмедеги ар бир мугалимдин жумалык-жуктому такталып, окуу программалары менен толук таанышышты. Мамлекеттик стандарттын негизинде негизги жана предметтик компетенттуулук боюнча тушунуктор киргизилди. Негизги жана предметтик компетенттуулук, маалыматтык, социалдык –коммуникативдик, оз ишин уюштуруу жана маселелерди чече билуунун турлору боюнча тушунук берилди. Жаш мугалимдер Кыдырбаева Наргизага Намазбаева Назгул,Бактыбек кызы Наргизага Садырова апиза насаатчы болуп бекитилди. 23- сентябрь Мамлекеттик тил кунуно карата салатанаттуу линейка отулуп, анда окууучлар майрамды откоруу боюнча тузулгон иш-план менен таанышышты. Тил майрамында 1-11-класстар арасында жаш озгочолугуно карата кароо-сынактар уюштурулду.

1 чейректе Мидин Алыбаевдин 100 жылдык мааркесине карата 9-10-11 кыргыз тилдуу класстарында окуу конференциялары отулду. Ар бир класста акын, сатирик, драматург, прозаик, котормочу жонундо буклет, рефераттар, дубал газеталар даярдалып, доклад, дилбаяндар жазылды.

Сагымбай Орозбаковдун 150 жылдыгына карата класстар арасында улуу манасчынын талантын, онорун чагылдырган буклеттер, реферат, докладдар жазылып, 7-8 класстар арасында Орозбаковдун варианты боюнча «Манастын урпагы» кароо-сынагы откорулду. Бул сынактагы копчулук тапшырмалар окуучулардын «Манас» эпосу боюнча билимдерин которуу жана бекемдоо максатында эпосто берилген жер-суу аттары, каармандар, алардын суроттолушу, баатырлардын жоого минген аттары, жоо-жарактары, алардын суроттолушу тууралуу болду. Мектеп коллективи жана окуучулардын сунушу боюнча бул кароо-сынакты жыл сайын откоруп туруу макулдашылды.

Декабрь айында улуу жазуучубуз Чынгыз Айтматовдун 89-жылдыгына карата мектепте кенири иш-чара откорулду. Башталгыч класстарда жазуучунун уламыштардын негизинде жазылган чыгармалары боюнча «Бугу Эне», «Чыпалак бала» жомоктор окуучулар менен бирге окулуп, узундулору сахналаштырылды. Жогорку класстарда жазуучунун чыгармалары боюнча ачык сабактар, окуу конференциялары отулду. Чыгармалар боюнча буклеттер, доклад, рефераттар даярдалып, дилбаяндар жазылды.

Ноябрь айында мектепте откорулгон предметтер боюнча откорулгон олимпиадада алдынкы орунду ээлешкен окуучулар:

Акылбекова Айжамал-7в класс

Толевай кызы Мээрим-11б класс

Таалайбек кызы Адина-10б класс

Рысалиева Каухар-10а класс

Таалайбек кызы Нурайым-11а класс зоналдык олимпиадага катышып, 11а класстын окуучусу Таалайбек кызы Нурайым (Мугалим Сагымбаева Гулкайыр) I орунду ээлеп, райондук олимпиадага катышуу укугуна ээ болду.

II чейректе кыргыз тили сабагы боюнча административдик срез алынып, билим сапаты текшерилди. Усулдук бирикмеде дептерлердин оз убагында текшерилиши, текшеруучу жазуу иштеринин алынышы, талапка ылайыктуулугу, баалардын туура коюлушу текшерилди.

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин башталгыч класстарынын усулдук бирикмесинин жарым жылдык отчету.

2017-18 окуу жылында башталгыч класстардын усулдук бирикмесинде 13 мугалим эмгектенди. Усулдук бирикмесинин жетекчиси Омуралиева К.К

2-жарым жылдыкта башталгыч кыргыз класстары коптогон иш чараларды аткарышты.

13-ноябрдан 17-ноябрга чейин жумалык ачык сабактарды беришти. Мында 13 мугалим ачык сабак отушту. Бардык сабактар стандартака ылайык жаны коптогон ыкмалардыколдонуу менен отушту. Предметтин компетенттуулукту киргизуу менен калыптандыруучу баалоонун турлорун колдонушту. 205-ноябрда 2017-жылы «келгиле окуйбуз»программасы боюнча семинар отушту. Бул семинарда Киркиева А, Бейшеналиева П, Эрнисбекова Б ачык сабак отушту. Сабактарга Балыкчыдан келип катышышты. Сабактаржогорку жетишкендикте болду. Бул сабактар «Тыбышты талдоо», «Алфавитти таанытуу» болду.

Андан тышкары класстык сааттарды откозушту. Эсеналиева К, Айтиева Б.

Билим сапаты боюнча текшергенде,1-чейрекке караганда жакшы жыйынтык беришти. Ар бир класс математика, кыргыз тили сабактарынан срез алышып, жыйынтыгынчыгарышты. Окуу техникасы боюнча окуучулар окуп,тушунукторун айтып бере алышат.

Кол жазмалары мурункуга караганда онрлуп, жакшы жаза баштаган. Мисалы: 4в, 2в,2г,3в класстарынын колодору абдан онолгон. Негизинен таза жазуу коп колдонушупокуучулар кол жазмаларын оноп келишет. Жаны жылдык балатынын 26-декабрда откозушту. Бардык башталгыч класстар. Жаны жылдын балаты кызыктуу отту. Окуучуларозулорунун онорлорун корсотушуп, ырдап,бийлеп конулдуу отту.

Ар бир мугалим иш кагаздарын толуктап отчетторун беришти.

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин соц педагогунун биринчи жарым жылдык боюнча аткарылган иштерден маалымат.

2017-2018-окуу жылынын сентябрь айында окуучулардын социалдык абалы такталды. Класс жетекчилер тарабынан социалдык-педагогикалык карта тузулуп иреттелди. Мектеп боюнча бардыгы 1235 окуучу болсо, анын 3 томолой жетим, 85 окуучу жарым жетим, 135 окуучу «соц жетим» же болбосо ата-энеси ажырашып кеткен окуучулар, 20 окуучунун ден соолугуна байланыштуу мумкунчулугу чектелген, 24 окуучу аз камсыз,коп балалуу уй-булодо тарбияланат,11 окуучунун ата-энеси ички мигрант,41 окуучунун ата-энеси сырткы мигрант,21 окуучунун тарбиясы оор, 5 окуучу ИДНдин учетунда турат,18 окуучу кооптуу уй –булодо турат,16 окуучу намаз окуйт, 8 окуучу хиджап киет, Кашат,Темир айылынан 129 окуучу келип окуйт,Пристандан келген окуучунун саны 43, в\часттан 15 окуучу келип билим алат.

Инклюзивдуу билим беруу боюнча уйдо окуган окуучулардын тизмеси такталды. Документтери топтолуп тиркелди. Учурда 6 окуучу инклюзивдуу билим алууда, аларга болунгон мугалимдер пландарын бекитип, окутуу иштери башталды.

Жаны окууга келген 1-класстын окуучуларынын оздук делолору менен таанышып,бир топ кемчиликтер бар экени аныкталды. Алсак, 1д- классында Мааткеримова С, Керимбеков А жана 1г-класстан Кыштобаев Н деген окуучулардын туулгандыгы тууралуу куболук жок. Класс жетекчилер бул балдардын ата-энелери менен бирге докемент топтоону улантууда.

Мектепке окууга тартылбай калган Нурушев№123 уйунун тургуну Малиев Мураттын эки уулун окутуу боюнча бир топ иштер аткарылды. Осмонкулов Абухадис, Осмонкулов Рамазанды мектепке тартууга жардам сурап ИДН Бургиев Б ка, Айыл Окмотко кайрылдым. 4в-класстын окуучусу Таалай кызы Фатиманы да мектепке жибербегендиктен, Темир айыл окмотуно кайрылдым. Учурда бул эки уй-булонун иши райондук прокуратурада каралып жатат.

Аз камсыз уй-булодо жашаган Дуйшалиев Жекшендин уйуно жана Касымбеков Бакыттын жашоо турмушу боюнча акт тузулуп, Айыл окмот аркылуу социалдык жардам корсотулду.8в- класстын окуучусу Дайыр кызы Айдайга «Молбулак» компаниясын адиси Мусаев А тарабынан канцелярдык жардам берилди.

Класс жетекчилер техникалык коопсуздук, жол эрежелери, орт коопсуздугу ,дегеле балдардын омуруно коркунуч алып келуучу коопсуздук эрежелери боюнча класстык саат отушту.

9-10-11-класс арасында «Рэкетчиликке жол жок», «Терроризмди жана диний экстремизмди болтурбайбыз» деген темаларда ата-энелери менен бирге чогулуш отулду. Бул чогулушта ата-энелерден кылмыштуулук, рэкетчиликти болтурбоо тууралуу коп кенеш угушту.

Уй булолук дарыгерлер тобу тарабынан 3е- классынын окуучусу Жолумбаев Аргендин уй булосу текшерилди. Себеби, ал кургак учук менен ооруган чон энеси менен бирге турушат. Текшеруунун жыйынтыгында бул уй-булоо каттоодо тураары билинип, чон эненин оорусу жугуштуу эмес экени билинди. Сентябрь айында жетише албай калган иш-чаралар октябрь айы уланат.

Октябрь айында мектепке келбей жаткан окуучулар мене ниш жургуздук. 9г-класстын окуучулары Асаналиева Бегимай, Борончуев Нурсултандын уйлоруно ИДН менен кошо барып, ата-энелерине тушундуруу иштери жургузулду. Окуучулар сабакка келишти. Бул эки окуучу тен тарбиясы оор, тобокел топтогу окуучулар. Кооптуу уй-булодо турушат. Борончуев Н огой ата менен Чыналиевдердин малын багышат. Окуучу мал багышып сабакка келбейт, ата-эне ичет. Асаналиева Б таята таене менен турат, оз атасы белгисиз, энеси башка куйодо, таене соода менен иштегенде кароосуз калат.

7б-класстын окуучусу Юн Кирилл да коп сабакка барбагандыктан, анын энес, огой ата менен суйлошуу жургуздук. Кирилл сабактан калбай калды.

18-октябрда жалпы ата-энелер чогулушу болуп, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча доклад окулду. Ата –энелерге окуучулардын тартиби, бири-бирине устомдук кылуу боюнча маалымат берилди.

Опекун ата-энелер Акматов Эркинбек, Арынова Зульфия,Макеев Жумагулду чакыртып, алардын карамагындагы жургон Нурбек уулу Кубанычбек, Арынова Зарина, Камчыбек уулу Табылдынын журуш-туруштары,окуудагы жетишуусу боюнча маалымат берилди.

9абвг-класстын окуучулары менен ИДН Бургиев Б «Налог салуу, рэкетчилик, суицид» темасында суйлошуу жургузду. Бул тема бугунку кундо ото актуалдуу болгондуктан,окуучулар да оз ойлорун ортого салып, эч нерсени жашырбай, мындан ары койгойлорун ишеним кутучасына жазып турмай болушту.

Намаз окуган жана хиджап кийген окуучулар менен «Терроризм,анын алдын алуу», «Диний экстремизм» боюнча чогулуш отулду.Бул чогулушта намаз менен хиджап окуучунун билим алуусуна эч жолтоо болбошу керектиги айтылды.

Октябрь айында кечки рейддер уюштурулду.Рейд маалында тартип бузуучулук, топтошуп чогулуу, кафелерде, конул ачкан жайларда окуучулар кездешкен жок. Тайбокс тренировкасынан келе жаткан окуучуларды эле кезиктирдик.

26-октябрда Айылдык кенештин торагасы, Аксакалдар соту, Айыл окмоту,жаштар коомчулугу,окуучулар,ата-энелер менен чогулуш откорулду.Чогулушта суицидди болтурбоо,зордук-зомбулукту токтотуу,кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча масалелер каралды. Окуучуларды чон балдар куч колдонуп, уйундогу алма-ашпуртун тердирип , оокат кылдырганы ачыкка чыкты.

Бул чогулушта кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча прфилактикалык кенеш тузулду. Профилактикалык кенешмеге аталар,жаштар окулчулугу да катталып , бир жылдык план тузулду.

Октябрь айында кооптуу уй-булодо жашаган жарым жетим Баркалбасов Кайраттын уйуно барып жашоо шартын кордук. Кайратты атасынын бир тууган эжеси багат,ал ичет, уйдо чоочун киши чогуу жашайт. Эжесинен Кайратты жакшы карап , окуудан оксу кылбайм деген тушунук жаздырып алдык.

Ноябрь айында тобокел топтогу жана кооптуу делген уй-булоолорго рейд уюштурулуп, байкоо жургузулду. 9г-классынын окуучусу Жаныбек уулу Илимбек, Алтынбек уулу Султан, Асаналиева Бегимай, 9б-классынын окуучусу Молодин Сашанын жашоо турмушун кордук. Булардын ичинен Жаныбек уулу Илимбекке иниси Мамытканов Байжигитке материалдык жардам керек. ЖОИнин учетунда турган Рагулин Антондун жана Рагулин Данилдин апасы Грачева В менен балдарынын тартиби жонундо ЖОИ Бургиев менен бирдиикте суйлошуп, балдарынын тамеки тартаары жонундо айтылды. Апасынын козунчо балдарынын чонтогун антарганда тамекинин калдыктары да табылды. Апасы тартибин катуу кармайм деп соз берди.

9-10-11-класстын кыздары жана энелери менен «Кыз адеби-кымбат» чогулуш откорулду. Бул чогулушта кыздар арасындагы «эстафета» жана анын терс жактары, азыркы кунго чейинки анын тийип жаткан кесепеттери тууралуу соз козгошту. Былтыркы окуу жылындагы окуяны болтурбоо, аны алдын алуу боюнча мына минтип энелер кенеши менен, эжейлери менен чогулуп чечип алса болоорун да тушунушту. 10-класстын кыздары 11лер менен тентайлашпай сый мамиледе болобуз деп ынтымакка келип тарашты.

Сабакка келбей жаткан 3а-классынын окуучусу Плахотин Внын уйуно келип, ал-ахвалын кордум. Ал энеси жакында эле каза болгон, озу, иниси , атасы менен Пристанда турат. Учурда атасы алкоголь ичимдигин ичкендиктен баланы сабакка жибербей каралбай калган. Бул уйго ноябрь айы бир нече жолу келдик. Айыл окмот, айыл башы болуп баланын таенесине чейин барып баланы озуно алуусу туралуу суйлоштук. Бирок ал эне да озу ичкич, бироонун баласын карай албайм деди. Бул иш боюнча акимиатка Мукамбаева С.Сга чейин кайрылдык. Бирок балдар уйлоруно жоното албайбыз , оз атасы болгондуктан, оз атасынан ажырата албайбыз деген жооп болду. Плахотин В кооптуу делген уй-було катары катталды. Бул уй-булого эми дайыма козомол керек болуп калды. Мындан сырткары, Пристанда жашаган Кулов Азамат-9а, Кулова Нурсауле-8б, Борончиев Нурсултан-9г, Хашимов Ильяз-11а,Хашимов Рома-9а, Головастенко С -7а уйлору, жашоо турмушу менен жакындан тааныштык.

«Буткул дуйнолук чылым чегуудон баш тартуу» боюнча лекция 8-9-класстын балдарына окулуп, чылымдын терс сапаттары тууралуу ангемелешти. ЖОИ Бургиев Б.К. 8-9-класстын эркек балдарына тартипти бузбоо, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча, суициддин алдын алуу боюнча лекция отуп ангемелешти. Бул чогулуштун себеби, балдар арасындагы пикир келишпестик болду.

Айыл ичинде баардык ардагерлерге болунгон класстар жардам корсотуп, алардын койгойун балдар жеринен билип жатышты. Ата-энелери сырткы жана ички мигранттар болгон балдардын уйлоруно класс жетекчилери кыдырып, учурда жашап жаткан опекундарына кезигип келди. Акыркы мезгилдеги жаш балдарга ушундай уй-булоолордо ото коп кездешип жаткан зордук-зомбулукту болтурбоо максатында опекундарынан «конул буруп карайм» деген кагаз алып келишти.

7г-класстын окуучусу Тентиев Эльдардын жан 7г-кл окуучусу Кокчеева Бегимайдын уйлоруно барып, жашоо шарт менен тааныштык. Материалдык жардам керек.

Тентиев Эльдардын иниси 1г-классынын окуучусу Абдылдаев Азим ден соолугунун айынан уйго туз келбей адашып жатканын айтып, кунуно мектепке жеткирип коюуларын тушундурдум. Ноябрь айы пландалган иштер канааттандырарлык аткарылды.

Декабрь айында окуучулардын сабакка катышуусу, кундолуктору жана китеп каптары текшерууго алынды. Кундолуктору толтуруу боюнча одоно ката кетиргендер болгон жок, бирок предметтик мугалимдердин бааны оз учурунда кундолукко койгондугу тууралуу эскертуулор берилди. Тартиби начар болуп жургон Абиев Шумкар 8а-класс, Кадырбеков Ислам 6б-класс ,Нурдинов Мирбек 4а-класстын окуучулары менен суйлошуу жургузулуп, алардын тартиби тууралуу ата-энелерине, предметтик мугалимдерине билдирилди.

Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча аталар комитети Темиров Болот 8-9-класстын эркек балдары менен суйлошуу жургузуп, алардын тартибиндеги туура эмес корунушторду талкууга алып, аларды мындан ары бири-бирине устомдук кылбоосун айтып8-9-кластын эркек балдарын элдештирип кетти.

1-декабрь-СПИДге каршы курошуу кунуно карата уй-булолукдарыгерлер тобу, АДК мучосу Мадемилов Нуркалый, класс жетекчилери, мектеп администрациясы болуп жогорку класстардын окуучуларына семинар откорушту. Семинарда оорунун жугуу жолдору, андан сактануу, дарылоо тууралуу кенен маалымат алышты. Мындан сырткары мектептин фойесинде «Биз СПИДге каршыбыз » деген темада дубал газеталардын коргозмосу уюштурулду.

Ошондой эле,аз камсыз уй-булолордун балдары менен иштоону жаныртып,алардын уйлоруно рейд уюштурулду. 5в-класстын окуучусу Мамытканов Байжигит,9г-класстын окуусу Жаныбек уулу Илимбек, 7г-класстын окуучусу Арынова Зарина, 3д-классынын окуучусу Касымбекова Альбина деген окуучуларга, 4г-классынын окуучусу Мукашев Даниярдын уйлоруно барып, жашоо шарты менен таанышып келдик.

Декабрь айынын башында ден соолугу боюнча мумкунчулугу чектелген окуучуларга «Инвалиддер кунуно карата» чакан концерт уюштурулуп, Айыл Окмот тарабынан белектер тапшырылды. ЖОИ кызматкери Бургиев Б.К ЖОИ учетунда турган окуучулардын сабактарына катышып, мугалимдеринин пикирин укту.

8-декабрь куну мектепке келбей жаткан 4в-класстын окуучусу Таалай кызы Фатиманын уйуно Кашат айылы, Иманалиев №11ге райондук денгээлде кочмо жыйын уюштурулду. Таалай кызы Фатима ушул окуу жылынын башынан бери сабакка келбей жаткан. Кызды оз эркине койбой ата-энеси хиджап кийгизип, арабча окутабыз деп мектепке жибербей жургон. Бул кочмо жыйында дагы кыздын атасы Сабыров Таалай «оз баламды озум билем, мектептен окутпайм, дин жолунда билим берем» деп тушундурду. Кочмо жыйынга Ысык-Кол райондук мамлекеттик администрациядан, дин башкармалыгынан, Райондук Билим Беруу Болумунон, укук коргоо кызматкерлеринен, жергиликтуу озун-озу башкаруу болумдорунон атайын окулдор катышышты. Бул уй-булоого бир жума убакыт берилип, бир жумада баланы сабакка жиберишпесе, ата-эненин жоопкерчилиги каралмай болду.

11-декабрда 7а-класска Зайцева Анна деген окуучусу Ак-Суу балдар уйунон келди. Ал балдар уйуно 3-класс кезинде козомол жоктугунан киргизилип кеткен эле. Учурда бул абал онолуп кеткен жок. Энеси кызын мектепке орноштуруууга келгенде деле оозунан алкоголь ичимдиги буруксуп жатты. Кыз эми кооптуу уй-булодо жашап калды. Себеби, атасы огой, оз энеси ичет. Бул тууралуу маалымат ЖОИ Бургиев Б.Кке билдирилди.

Декабрь айында 7а-классынын окуучусу Рагулин Данил сабакка келип, бирок качып кетип жургондуктон энеси Грачева В чакыртылып, баласынын тартиби тууралуу суйлошуу жургузулду. Бул профилактикалык кенешмеде Данилдин чонтогун антара келгенде тамекинин кукумдору табылды. Ал тамеки чекпейм деп танып жатты. Энеси да жини келип, аны катуу урушту. Бала экинчи кайталабайм деп соз берип, тушунук жазды. Ал мектеп ичиндеги козомолго алынды.

8в-класстын окуучусу Баркалбасов Кайрат торт кун сабакка келбегенинен уйуно КСХТга рейдге бардык. Биз келгенде эжеси Жумагулова Жылдыз озу мас, коноктору менен ичип отурушкан. Кайрат болсо ооруп, тошоктон тура албай мупмуздак уйдо жаткан. Бир тууган женесине бул маалыматты билдирип ооруканага алпарып текшерип келуусун сурандым. Кайрат озу жарым жетим бала. Эртеси гана Кайратты догдурга корсотушуп, анын бойрогуно суук тийгени билинди. 8в-класстын ата-энелер чогулушу болуп, бул маселе талкууга алынды. Ата-энелер оз ара чечишип, колунан келген жардам кылып, бир аз тыйын чогултушуп, Кайратка жылуу куртка, бут кийим алып бермей болушту.

«Эрте никеге туруу жана анын зыяндуулук жактары» деген темада жогорку класстын окуучулары менен семинар откорулду. Бул семинарга дин окулу, уй-булолук дарыгерлер тобу, АДК мучолору,класс жетекчилери катышып оз ойлорун салышты. Никеге туруу мезгили 18жаш деп мыйзамда бекитилгенин угушту. Эрте никеге туруунун зыяндуу жактары коп экенин да билишти. Атайын даярдалган видео роликтер корсотулду.

Жаны жыл майрамы жакындаган сон тунку рейддер бат-баттан жургузуло баштады. Атайын белгиленген график боюнча класс жетекчилер администрация менен ЖОИ кызматкери менен бирдикте айыл ичинде рейдге чыгышты. Кылмыштуулукка жол бербоонун эн негизги таянычы рейд болду. Тун ичинде окуучулар коп басышшкан жок. Республикалык Президенттик балатыга биздин мектептен 5г-классынын окуучусу Кыдырмышев Эрлан катышып келди. Эрландын атасы МАИ кызматкери Медеров Нурмат жумуш устундо жол кырсыгынан каза болгон. Ал жарым жетим окуучу, окуудагы ийгиликтери да эн жакшы. Декабрь айы боюнча алдын ала пландалган иштер иш жузуно алышты.

Отчет по проделанной воспитательной работе за 1 полугодие 2017-2018 учебного года, средней школы им. А.С. Пушкина Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

Сентябрь

1 сентября все школьники и учителя с праздничным настроением пришли в школу. Торжественная линейка началась в 10.00. Присутствовало 44 класс- комплекта. Праздничную линейку открыла директор школы Матанова С.А., прозвучал Гимн Кыргызской Республики. Затем директор школы поздравила всех с началом учебного года на кыргызском и русском языках. На линейке также присутствовал глава Садыр-аке а/о Арунов Э.Б., выступивший с поздравительным словом. В 2017 году в школе 6 первых классов- 3 русских, 3 кыргызских класс-комплектов.

Первоклассники прочли стихотворения о школе, выпускники дали напутственное слово первоклассникам и подарили подарки. После линейки школьники зашли на 1 урок знаний. Классного часа «История и культура Кыргызстана».

В первые учебные дни все учащиеся 1-11 классов провели беседы по темам «Правила дорожного движения», «Техника безопасности и правила поведения в школе и дома», «Противопожарная безопасность». В рамках беседы «Безопасный маршрут школьника» были оформлены и заверены маршрутные листы. Во всех классах были проведены классные собрания по выборам активов классов. Все классы получили учебники, оформили классные уголки, озеленили кабинеты. С учащимися были проведены беседы о соблюдении дисциплины, школьной формы. Совместно со Школьным парламентом проводится операция «Опозданиям нет».

Совместно с МО классных руководителей был составлен план открытых воспитательных мероприятий на год, проведено планирование воспитательной работы на год.

Совместно с советом девочек и мальчиков были составлены планы годовых собраний советов.

22 сентября все учащиеся и учителя школы собрались на школьном дворе, для того чтобы ряды школьной детской организации «Учкун» пополнились новыми членами. Перед началом линейки, на площадь, под барабанную дробь был внесен флаг республики «Учкун». С поздравительным словом выступила директор школы Матанова С.А. Затем, совместно с учителем физкультуры Недбаевым В.Н. директор поздравила Пенского М., завоевавшего три золотые медали на чемпионате по борьбе. Света Апендиевна пожелала пятиклассникам брать пример с нашего чемпиона.

С поздравительным словом выступила заместитель директора по УВР и человек, стоявший у истоков основания «Учкуна» Пивоварова Е.А. Елена Александровна повязала первый учкуновский галстук. Затем, для произнесения клятвы были приглашены 5 классы. 5 «А» и 5 «Б» классы приготовили танцевальные номера, а 5 «В» и 5 «Г» классы исполнили песни.

С торжественным моментом новоиспеченных членов детской организации поздравила президент школы Бактыбек к. Айгерим. Под веселую музыку учителя и члены ШП повязали галстуки пятиклассникам, символизирующие то, что дети стали полноправными членами ДО. Старшеклассники подарили пятиклассникам воздушные шары.

После выноса знамени республики «Учкун» дети пошли домой.

22.09-30.09- планирование и проведение недели и конкурса посвященных Дню Государственного языка. Линейка, посвященная открытию Недели государственного языка, началась с Гимна Кыргызской Республики, за которым прозвучал гимн кыргызского языка. На мероприятии был зачитан доклад- Намазбаева Н.Ж., объявлен план на ближайшую неделю. Всем классам были даны различные задания, соответствующие интересам и возрасту учащихся. (стенгазеты, сценки, национальные блюда, написание рефератов и сочинений, и.т.д.) Дети с удовольствием принимали участие в празднованиях.

Открытые воспитательные мероприятия, согласно графика, провела Пистер Л.И., 6 “А” класс, “О добре и сострадании”

Открытые воспитательные мероприятия не провели следующие учителя:

1. Эсеналиева Г., 2 «Е» класс, «Улууга урмат кичүүгө сый»,

2. Айтиева Б., 3 “Е” класс, “Эгемендүү Кыргызстан”

3. Намазбаева Н., 5 “А” класс, “Правила дорожного движения”

4. Бургиева Ч., 9 “Г” класс, “Үй-бүлөлүк тарбиянын мааниси”.

Совместно с членами школьного парламента проходил школьный рейд по проверке обновления классных уголков, озеленению кабинетов, заполнению дневников, соблюдению школьной формы. Во всех классах, кроме 8 «А» обновлены классные уголки, в кабинетах стоят цветы. Очень небольшое количество учащихся не соблюдают школьную форму. С ними проводились профилактические беседы. Дневники заполняются, но не у всех учащихся имеются маршрутные листы. По этому поводу были проведены беседы с классными руководителями.

Совместно с социальным педагогом были проведены рейды в семьи учащихся, не посещающих школу.

18-30.09- проходила подготовка ко дню Учителя, Дню пожилых людей.

Классные часы по формированию ЗОЖ провели (количество):

6, 7,8,9 классы по 2 классных часа в соответствии с тематикой и сроками.

10, 11 классы по 1 классному часу в соответствии с тематикой и сроками

Октябрь

К международному Дню пожилых людей учащиеся 5-11 классов подготовили небольшие подарки, открытки, цветы и, согласно распределению, поздравили учителей пенсионеров, тружеников тыла, долгожителей села, одиноких пенсионеров и инвалидов. Бабушкам и дедушкам была предложена помощь по уборке урожая. Некоторые согласились, некоторые отказались.

4.10- День Учителя. Праздник начался с аллеи цветов, подготовленной учениками старшей школы. Был проведен концерт, посвященный Дню учителя. Праздничный концерт готовили ученики 11 «А», 11 «Б» классов и кружок «Лира». Остальные классы организовали выставку плакатов, посвященных учителям. На празднике директор школы Матанова С.А. оьъявила благодарность с занесением в трудовую книжку заслуженным учителям школы, а молодым специалистам были вручены трудовые книжки. Глава Садыр-Аке айыл өкмөтү Арунов Б.Э. поздравил учителей с праздником и вручил почетные грамоты тем, у кого были достижения в олимпиадах. Так же, поздравить учителей приезжали представители воинской части. В этот день в школе был день самоуправления. Старшеклассники провели день дублера.

Учащиеся начальных классов рисовали рисунки с героями мультфильмов, в целях повторения правил дорожного движения.

Совместно с членами школьного парламента была проведена операция «Чистота»- проверка санитарного состояния классов, операция «Уголок»- проверка классных уголков и их функционирование, проверка подготовки кабинетов к отопительному сезону.

Совместно с социальным педагогом был рейд в малообеспеченные семьи, в целях проверки бытовых условий.

Проводились индивидуальные собеседования с классными руководителями, оказана помощь в подготовке к открытым внеклассным мероприятиям, оказана помощь в подборе материала.

В 1-4 классах были проведены беседы на тему «Знаю ли я свои права?» МО истории подготовили материал и проводили дебаты в старших классах по конвенции о правах ребенка.

1-11 классах проводились классные часы по темам «Труд человека кормит, а лень портит», «Кыргызстан- народов дружная семья». Учащиеся 5-11 классов проводили классные часы «В гостях у школы», с приглашением учителей пенсионеров.

Запланированная встреча старшеклассниц с ГСМ не состоялась, по причине нехватки времени у работников здравоохранения. Поэтому проведение классного собрания девочек и их мам по теме «Воспитанная девушка- гордость родителей» было поручено классным руководителям 9-11 классов.

18,19 и 20 октября проходил праздник Осени в 1-8 классах. Учащимся 1 классов было дано задание провести классные часы. Учащиеся 2-4 классов готовили защиту своего цветка (плакат, эмблему, костюм), выразительно читали стихотворения про осень и цветы, пели песни, мастерили поделки.

Учащиеся 5-6 классов готовили сценку, танец. А король и королева осени защищали свой цветок.

Учащиеся 7-8 классов готовили танец, частушки, осенний букет. Король и королева осени защищали свой цветок.

27 октября прошел осенний бал для учащихся 9-11 классов. Каждый класс подготовил танец, песню, осенний букет. Король и королева осени, в шикарных нарядах, сделанных из подручных материалов, защищали свой цветок.

С 4.10 по 20.10 проходила предвыборная кампания и выборы президента школы и депутатов школьного парламента. С 4.10 по 7.10 проведение классных собраний по выдвижению кандидатов. Формирование ЦИК. Избрание председателя и секретаря ЦИК. Составление расписания предвыборного процесса и выборов.9.10-11.10- регистрация кандидатов. 12.10- проведение ориентационной встречи с кандидатами о ходе предвыборной кампании и выборов. 19.10- проведение дебатов. 20.10-выборы. 30.10- оглашение итогов выборов на общешкольном собрании.

Открытые внеклассные мероприятия, согласно графика, провели:

1. Натарова Г.Н. 1 «А» класс «Книга-твой лучший друг!»

2. Данилова В.А. 3 «В» класс «Моя многонациональная страна».

3. Мазаркина О.А. 5 «Б» класс «Поведение в общественных местах. Время и место для игр»

Классные часы не провели следующие учителя:

1. Буханцова Н.Н. 4 «Б» класс «спорт, здоровье, красота-наши лучшие друзья»

2. Чолпонбаева Ч. Б. 7 «В» «Оспурум курактагы оздук гигиена».

Классные часы по формированию ЗОЖ провели (количество):

6, 7,8,9 классы по 3 классных часа в соответствии с тематикой и сроками.

10, 11 классы по 1 классному часу в соответствии с тематикой и сроками

Ноябрь

В первые дни 2 четверти все классные руководитель провели инструктаж по технике безопасности у водоемов в осенне-зимний период, повторили правила дорожного движения и правила противопожарной безопасности.

10.11.2017 года после уроков вся школа вышла на субботник на территории школы.

Еженедельно проводятся заседания ученического соуправления. Школьный парламент изучает законы, помогает завучу-воспитателю и соц.педагогу школы в организации и проведении мероприятий.

В течение месяца регулярно проводились рейды (как дневные –во время учебы, так и вечерние) по выявлению курильщиков. За ноябрь месяц таковых не оказалось.

В ноябре месяце по запланированному графику должны были провести внеклассные мероприятия следующие учителя:

1. Морозова О.С.-1 «Б» класс- не провела

2. Бочарникова Л.В. -2 «А» класс-не провела

3. Мантакаева Н.- 4 «Г»- «Жаратылыш жана биз»-провела.

4. Солтоноева А. – 5 «В»-не провела

5. Шелякина В.И. -10 «А» - провела

Так же, Намазбаева Н.Ж., которая должна была провести классный час в сентябре, провела его в ноябре- 28.11.2017. Тема «Правила дорожного движения». Проведенные открытые классные часы показали высокое мастерство классных руководителей.

По профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений были совершены совместные рейды (соц. Работник сельсовета, соц. Педагог школы, ИДН, завуч-воспитатель) в с. Григорьевка-Пристань в семьи Плахотина И., Куловых А.и Н. проведены беседы с ребятами группы риска Рагулиными А. и Д., Молодиным С.

В рамках программы «Формирование здорового образа жизни» классные руководители 6-11 классов продолжают проводить внеклассные мероприятия по разработанной тематике, организовывают просмотр видеороликов по формированию ЗОЖ (6-7 классы), по профилактике ВИЧ, СПИД (8-11 классы)

Совместно с соц.педагогом школы проводились рейды в семьи не посещающих школу детей (после бесед с классными руководителями).

Совместно с членами Школьного Парламента был проведен рейд по проверке дневников, наличию термометров и температурных листов. По итогам проверки выявилось, что приблизительно 85 % дневников учащихся находятся в хорошем состоянии, у остальных есть небольшие замечания. Классным руководителям было рекомендовано исправить их. Термометры и температурные листы в порядке во всех кабинетах.

20.11.2017 года было проведено собрание девочек, где члены женсовета обсудили собравшиеся вопросы. Было решено провести собрание совместно с родителями.

23.11.2017 года было проведено собрание учениц 10-11 классов совместно с их мамами и классными руководителями. Все имеющиеся на данный момент спорные вопросы были решены.

22.11.2017 года учащиеся 1-5 классов посетили кукольный театр.

К международному Дню матери (в этом году 19.11.2017) все классные руководители провели внеклассные мероприятия.

28 ноября 2017 года по запланированному графику в школе имени А.С. Пушкина прошел ежегодный семинар «Мы против СПИДа», с участием представителей Группы Семейных врачей, членов Садыр-аке айыл окмоту, администрации школы.

Каждый год данный семинар готовят учащиеся 10 классов. Учителя биологии Можиева К.К. (кыргызские классы) и Калмурзаева Н.Т. (русские классы) подготовили сценарий мероприятия. Учащиеся 10 «Б» класса подготовили общую информацию о ВИЧ, СПИД, путях передачи, возможности заражения. Рассказали о динамике заражения ВИЧ за последнее время. Спели песни.

Учащиеся 10 «А» класса подготовили и разыграли немую сценку о том, как по неосторожности брошенный наркоманами шприц испортил жизнь не только девушке, которая поранилась об него, но и парням, которые не хотели верить в диагноз девушки.

Заместитель директора по воспитательной части Шелякина В.И. при помощи учащихся 11 «А» класса подготовила и показала видеоролик про невероятную историю Вани Пуговкина (канал YOUTUBE, пользователь НАУЧПОК).

Мадемилов Н. подвел итог, выразил благодарность школьной администрации и учителям-биологам за подготовку мероприятия. Были распространены листовки по профилактике ВИЧ инфекции.

Так же, учащиеся 5-7 классов выпустили стенгазеты «Мы за здоровый образ жизни», а учащиеся 8-11 классов –«Молодежь против СПИДа»

Декабрь

1 декабря, в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом учащиеся 5 классов приняли участие в спартакиаде, организованной учителем физической культуры Курманалиевым Т.Ж. 1 место занял 5 «А» класс, 2 место разделили 5 «Б» и 5 «Г» классы, 3 место осталось за 5 «В» классом.

5 декабря 2017 года администрация школы совместно с администрацией Садыр- Аке айыл окмоту и председателем Садыр Аке АДК Мадемиловым Н. провели концертную программу для детей с ограниченными возможностями. Международный день инвалидов был провозглашён3 декабря 1992 года Генеральной Ассамблеей ООН. С 3 по 13 декабря во всем мире проходит ежегодная декада инвалидов. Это еще одна возможность обратить внимание на проблемы людей, волею судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой помощи и поддержке. Ведущая поздравила детей- инвалидов, прочла стихотворения-пожелания. Девочки из танцевальной группы «Наристе» показали танцы. Социальные работники Сады раке айыл окмоту вручили денежную помощь семьям инвалидов в размере 1000 сом каждому.

В рамках месячника по правам ребенка учащиеся 1-4 классов провели классный час и нарисовали рисунки «Я и мои права», учащиеся 5-11 классов написали сочинения по той же теме.

8.12.2017 года и 14.12.2017 года в школе проходили мероприятия по профилактике раннего замужества. На них присутствовали и выступали председатель Садыр Аке айыл окмоту АДК Мадемилов Н., мед.сестра Григорьевской ГСВ Рашева Г.З., районный молдо. Школьникам показывали видеоролики и отрывки из новостей о ранних браках и их последствиях, о кражах невест в Кыргызстане, что очень впечатлило учащихся. Жолочиева Н. рассказала, как важно в современном мире иметь востребованную профессию и для мальчиков, и для девочек.

5.12.2017 года учитель географии Серкебаева Б.А. провела семинар среди учащихся 10-11 классов по теме «Природа в опасности». Среди учащихся остальных классов был проведен классный час по той же теме.

Члены школьного парламента проверили дневники и состояние книг учащихся. Дневники и книги находятся в удовлетворительном состоянии.

Классные руководители 6-11 классов продолжают проводить классные часы по формированию здорового образа жизни.

На протяжении всего учебного процесса классные руководители повторяют правила дорожного движения с учащимися, проводят профилактические мероприятия по правонарушениям, опозданиям, работают с непосещающими.

Учащиеся 2-6 классов совместно с библиотекарем школы посещали школьную библиотеку, где Ольга Николаевна рассказывала детям о ресурсах библиотеки, о важности много читать.

Трудовые десанты постоянно предлагают свою помощь престарелым и одиноким людям, закрепленным за классами.

В связи с тем, что новогодние мероприятия начались раньше обычного срока, итоговая конференция «Год нравственности, воспитания и культуры» перенесена на январь месяц.

25.12.2017 года в школе проводились новогодние празднования. Учащимся 1-6 классов представление показывала театрализованная группа «Сайкал». Учащимся 7-8 классов новогоднее представление готовили ученики 11 классов. 9-11 классы посетили дискотеку.

29.12.2017 года школа подвела итоги четверти, провели генеральную уборку кабинетов.

Классные часы провели следующие учителя:

1. Айтиева Б., 3 «Е» класс

2. Тарасенко М.Д. 9 «а» класс

Классные часы по графику не провели: Киркиева А. 1 «Д» класс, Протопопова Е.В. 2 «Б» к

2017-2018-окуу жылы анализ и тексттик отчет.docx
А 4 чейрек 2016-2017 год.docx
3 чейрек отчет 2016-2017 окуу жылы.docx
Копия отчет Iчейрек.doc
Копия отчет Iчейрек.doc
2-чейрек отчет жарым жылдык 2016-2017.doc
А.С.Пушкин атындагы орто ...йрегинин мониторинги.docx