Соц.педагогдун иши

Соц педагогдун коп жылдык максаты.

Коп жылдык максат негизинен окуучунун тарбиясындагы кыйынчылыктарды кандай жол менен женууго болот деген суроо??.

Анын эффективдуу жолдорун аныктоо зарыл.

Окуучуларга кошумча билим, тарбия алууга мумкун болгон шарттарды тузуу, тарбия процессине ата-энелердин, коомчулуктун активдуу катышуусун камсыз кылуу.

Узак мооноттуу максаттарга жетиш учун эффективдуу жана чыгымы азыраак жолдорду табуу анан аны аныктоо.

Откон окуу жылына анализ матрицасы

Кучтуу жагы

1. Окуучулардын арасында кылмыштуулукту болтурбоого арналган маектер, лекциялар.

2. Ата-энесинин тарбиясынан чектелген балдар менен суйлошуу, алардын мучулуштукторуно тушунуу менен мамиле жасап, капасын тен болушуу (эмпатия)

3. Мугалимдер, класс жетекчилер менен окуучуларгаттуура мамилени уюштура билуу боюнча маектер.

4. Мугалимдердин тышкы келбетинин балдарга таасирдуулугу боюнча маектер.

Келечеги

Негизги койгой-формалдуулук.

1. Окуу – тарбия ишинде бир орунда тура бербоо, жана аны алдыга жылдыруу боюнча мектеп администрациясы менен конкреттуу багытталган коп жылдык, келечектуу иш план иштеп чыгуу.

2. Мугалимдерге, класс жетекчилерге окуу-тарбия планын жузого ашырууда формалдуулукка алдырбоо, кагаз бетинде калып аны аткарбай коюуу онокотунон кутулуу.

3. Ата-энелерди мектеп койгойуно тартуу, аларды балдарды окутуп – тарбиялоого активдуу тартуу.

4. Тартиби начар окуучулар менен формалдуу эмес иш алып баруу.

5. Калыптанган, такай иш алып баруучу маданий – массалык иштери уюштуруу.

6. Окуучулардын бош убактыларын туура пайдалануу.

7. Класстан тышкаркы сааттардын натыйжалуулугун арттыруу.

Кучсуз жагы

1. Мугалимдин ата-энелер менен тыгыз м иштердин чабалдыгы. мамиленин жоктугу.

2. Соц.педагогдун коомчулукту мектеп тарбиясына тарта билуусунун начардыгы.

3. Мектепте маданий – массалык иштердин чабалдыгы.

4. Класс жетекилеринин озунун функционалдык милдеттерине кош конул мамилеси – материалдык кызыктыруучулук – класс жетекчиге кошумча толонуучу акча болгону – 400 сомго жетпейт.

5. Суицид маселелерине конул болбогондук.

Коркунуч

1. Коомдо болгон жат корунуштордун мектепке ого бетер сунгуп кируусу – алар:

- адеп – ахлактын терс таасирлери – башкысы «Улууну урматтоо, кичууну сыйлоо» принциптеринин жок болуп кетуу коркунучу;

- зордук – зомбулук, акча талап кылуу;

- чондордун алдында кичуулордун алсыздыгы;

2. Окуучулардын корком адабияттан таптакыр баш тартуусу;

3. Окуучулардын коомдук иштерден, коомдук пайдалуу иштерден окчундоосу;

4. Окуучулардын кузгу иштерине кобуроок тартылып сабакка келбей калуусу.

5. Мугалимдердин жана окуучулардын диний коз караштарга тартылуусу, жабынуу, чумконуу калыптанган окуучунун формасынын сакталуу тартибинен четтоосу.

6. Деги эле окуучулардын мектеп формасын сактабай калуу коркунучу, ушул маселеге ата – энелерди кобуроок тартуу жана катыштыруу, туш

Социалдык педагогдун 2015 – 2016 окуу жылына карата милдеттери

Милдеттер

1. Тартбия процессинде алдынкы тажрыйба, интерактивдуу ыкмаларды пайдалануу менен окуучулардын тарбиясын жакшыртуу

2. Класс жетекчилер менен иштоо, алдынкы класс жетекчинин тажрыйбасын жайылтуу, класс жетекчилер учун усулдук жардам.

3. Мугалимдердин кесиптик, интеллектуалдык денгээлин жогорулатуу.

4. Ата-энелер коомчулук менен бирдикте иштоо

5. Класстан тышкаркы тарбиялык иштерди уюштуруу.

6. Окуучулардын тарбиясын камсыздоо.

1. Кесиптик денгээлин жогорулатууга муктаж мугалимдерди курстарга жиберуу.

2. Мектептин денгээлинде мугалимдердин интеллектуалдык денгээлин жогорулатуу учун окутууларды уюштуруу.

3. Жаш мугалимдердин мугалимдик этиканы сактоо жана окуучуларгатуура мамилени жасоо боюнча маектерди уюштуруу.

1. Ата-энелердин класстык, мектептин тузумдорун тузуу (ата-энелер кемитеттери).

2. Класстык, жалпы мектептик ата-энелер чогулушуна ата-энелердин толук катышуусун тартуу.

3. Энелер кенешин. Аталар кенешин уюштуруу.

4. Ата-энелер менен бирдикте мектептик иш чараларды уюштуруу.

1. Кружок иштерин, тарбиялык сааттарды талапка ылайык уюштуруу жана откоруу.

2. Класс жетекчилердин тарбия иштерин багыттары боюнча иш алып баруусу.

3. Тарбиясы оор балдар жана алардын ата-энелери менен бирдикте иш алып баруу

4. Кыздар кенешин, балдар кенешин уюштуруу.

1. Окуучунун жетишкендигин баалоо (ОЖБ) класстын жетишкендигин баалоо (КЖБ).

2. Окуучулардын жетишуу пайызын которуу учун окуучулар жана ата-энелер менен бирдикте келишим тузуу.

1. Класс жетекчилердин портфолиосу тузулот. Мектеп ичиндеги тегерек стол, жеке консултациялар.

2. Ачык тарбиялык сааттар коюлуп, класс жетекчилердин планы такталат.

3. Алдынкы тажрыйбаны жайылтуу.

4. Класс жетекчилердин журналы такай толтурулат.

Индикаторлор

1. Тарбиялык сааттарга интерактивдуу ыкмаларды кенири пайдалануу. Коомчулуктун кулдорун, ата-энелердин жардамы тартылат.

2. Тарбиялоодо озун-озу тарбиялоого жана бири бирин тарбиялоого уйронушот.

3. Алган тарбияларын турмушунда колдонууга жана башкалар менен ал тарбияны болушо алат.

4. Тарбиялык иштерге болгон кызыгуусу артат жана оз алдынча иштоосу калыптанат.

5. Мектепте жана мектептен тышкаркы мезгилде журуш-турушу онолот.

2015-2016 окуу жылындагы милдеттерди ишке ашыруу планы.

1 милдет. Тарбия процессинде алдынкы тажрыйба, интерактивдуу ыкмаларды колдонуу менен окуучулардын тарбиясын жакшыртуу.

2. Милдет. Класс жетекчилер менен иштоо, алдынкы класс жетекчинин тажрыйбасын жайылтуу, класс жетекчилер учун усулдук жардам.

3. Мугалимдердин кесиптик, интеллектуалдык денгээлин жогорулатуу.

4. Ата-энелер коомчулук менен бирдикте иштоо

5. Милдет. Класстан тышкаркы тарбиялык иштерди уюштуруу