"Бакыт-таалай кайда"

Дата публикации: Dec 07, 2016 6:22:49 AM

Омуралиева Кукушкан Качкынбековна "Бакыт -таалай кайда" темасы боюнча сабак отулду. Сабактын максаты мамлекеттин стандартты, бирге окуйбуз жана куррикулум программасы боюнча отулду. Мында калыптандыруучу, баалоо, кутулуучу натыйжа, сабакты кандай максат менен отуу керек жана компетентуулук боюнча тушунук берилди.