Сообщение без заголовка

Дата публикации: Jan 19, 2017 5:57:21 AM

19.10.2017.А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде 7 "А" классында информатика сабагы боюнча "Компьютердин негизги бөлүктөрү" темасында ачык сабак өтүлдү. Сабакта компьютердин негизги бөлүктөрү жана алардын негизги функциялары менен түрлөрү кеңири айтылды.

Мугалим: Шелякина В.И.